OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

DMP Sp. z o.o. przekazuje informację wymaganą postanowieniami RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych, przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator Danych

Administratorem danych jest DMP Sp z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 23  (dalej: DMP)

Dane kontaktowe

Z DMP można się skontaktować poprzez adres email: biuro@dmpgroup.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.dmpgroup.pl, telefonicznie pod numerem telefonu
+48 690910666 lub pisemnie na adres siedziby DMP

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
  • realizacji szkoleń – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do przeprowadzenia szkolenia,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych DMP, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu DMP; uzasadnionym interesem DMP jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
  • wypełnienia przez DMP obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawna przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • wypełniania przez DMP obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DMP wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;

Źródło pochodzenia danych

DMP otrzymuje dane osobowe zgodnie z formularzem zgłoszenia, takie jak:

  • imię, nazwisko, nr tel. komórkowego i/lub adres e-mail  w celu wykonywania umowy;

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

DMP  przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie DMP, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym,– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DMP i wyłącznie zgodnie z poleceniami DMP.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo zadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu DMP , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od DMP Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z DMP Group Sp. z o.o. ul. Kłobucka 23; 02-699 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do współpracy z DMP jest konieczne do wykonywania umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Newsletter

Zachęcamy do zarejestrowania się na nasz newsletter.

Nasi Partnerzy

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488