Alerty dotacyjne

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych (woj. śląskie)

ALERT DOTACYJNY / 25.04.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?
Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, polegające na pracach remontowo – budowlanych, zakupie aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.03.2017-30.06.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych (woj. wielkopolskie)

ALERT DOTACYJNY / 22.03.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?
Wsparciem zostaną objęte projekty, podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i lokalnym, polegające m.in. na:

 • przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • wyposażeniu w sprzęt medyczny;
 • rozwiązaniach z zakresu IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektu.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.03.2017-08.05.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na informatyzację przedsiębiorstw (woj. warmińsko-mazurskie)

ALERT DOTACYJNY / 14.03.2017

Kto może się starać o dotację?
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Lokalizacja siedziby/oddziału wnioskodawcy musi się znajdować na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Co można sfinansować?
Wsparcie uzyskają projekty polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.).
Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).
Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 50%

Termin naboru:
31.03.2017 do 20.04.2017 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach (woj. warmińsko-mazurskie)

ALERT DOTACYJNY / 20.03.2017

Kto może się starać o dotację?
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?

 1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
 2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE (w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu);
 4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
 5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
 7. Audyt energetyczny (jako element projektu).

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.03.2017 do 30.05.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (woj. podlaskie)

ALERT DOTACYJNY / 20.02.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?
Wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych.

W ramach realizacji projektu możliwe będzie realizowanie działań stricte inwestycyjnych w następującym zakresie:

 • wyposażenie podmiotów leczniczych w nowoczesny sprzęt medyczny,
 • przebudowa, rozbudowa, remont obiektów związanych z ochroną zdrowia,
 • prace remontowo-budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • wyposażenie podmiotów w rozwiązania informatyczno-komunikacyjne (tylko jako element projektu),
 • zakup sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii łącznie z pracami remontowymi wynikającymi z konieczności dostosowania pomieszczeń (sal operacyjnych lub zabiegowych) do użytkowania zakupionego sprzętu.
 • Powyższe działania mają w szczególności doprowadzić do poprawy stanu wyposażenia podmiotów leczniczych w nowoczesny sprzęt medyczny, poprawić dostęp do opieki medycznej oraz umożliwić uzyskanie akredytacji lub certyfikatu jakości (jako element szerszego projektu)

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
1.02.2017 do 30.06.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje dla przedsiębiorców na budowę, rozbudowę, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych (krajowy)

ALERT DOTACYJNY / 1.02.2017

Kto może się starać o dotację?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?
Wsparciem objęte zostaną projekty służące wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

 1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),
 2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 3. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 4. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 5. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 6. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
 7. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 70%

Termin naboru:
20.02.2017 do 29.03.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe dot. tworzenia nowych produktów, usług i technologii m.in. farmaceutycznych, medycznych, spożywczych, kosmetycznych (krajowy)

ALERT DOTACYJNY / 3.02.2017

Kto może się starać o dotację?
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?
Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe służące tworzeniu nowych produktów, usług i technologii. Projekty jakie mogą uzyskać dofinansowanie to m.in.: badania i rozwój produktów leczniczych, spożywczych, suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dermokosmetyków, sztucznych narządów, technologii medycyny regeneracyjnej, technologii telemedycznych, informatycznych narzędzi medycznych, technologii związanych z diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz medycyną spersonalizowaną.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 80%

Termin naboru:
1.03.2017 do 30.06.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Konkurs dot. promocji marek produktowych zagranicą poprzez udział w targach, misjach gospodarczych (krajowy)

ALERT DOTACYJNY / 12.01.2017

Kto może się starać o dotację?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?
Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na uczestnictwie przez przedsiębiorców w działaniach promocyjnych, np. targach, misjach gospodarczych, przewidzianych w branżowych programach promocji.

Z dofinansowania mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność w następujących branżach:
– biotechnologicznej i farmaceutycznej,
– usług prozdrowotnych,
– IT,
– kosmetycznej,
– spożywczej,
– meblarskiej,
– produkcja łodzi rekreacyjnych i jachtów,
– produkcja sprzętu medycznego,
– odzieżowej,
– produkcja maszyn i urządzeń,
– budowa i wykańczanie budowli,
– produkcja części samochodowych i lotniczych.

Celem tych działań jest promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Wśród kosztów jakie można sfinansować są m.in.: koszty organizacji stoiska (wynajem, budowa, obsługa), oplata za udział w targach, podróże, diety, noclegi, transport i ubezpieczenie eksponatów, materiały promocyjne, działania informacyjno-promocyjne w mediach tradycyjnych i elektronicznych, organizacja dla potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
10.02.2017 do 13.03.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na infrastrukturę ochrony zdrowia (woj. łódzkie)

ALERT DOTACYJNY / 20.12.2016

Jakie projekty można dofinansować?

1. Projekty dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2. Projekty dotyczące lecznictwa szpitalnego

Projekty dotyczące POZ powinny przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej w celu zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej, poprzez wzmocnienie roli lekarza POZ, jako kierującego i tworzenie większych struktur świadczeniodawców integrujących podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) z leczeniem szpitalnym. Ponadto projekty w zakresie POZ i AOS powinny uwzględniać wsparcie w zakresie środowiskowych form opieki (wyłącznie, jako element większego projektu)

Jakie wydatki można sfinansować?

· budowa, przebudowa, remont infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami;
· zakup wyrobów medycznych, wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych,

Dopuszcza się jako uzupełnienie ww. zakresu wydatków:

· rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt)

Maksymalny poziom dofinansowania:
85%

Termin naboru:
30.12.2016 do 10.02.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

DOTACJE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO (WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)

ALERT DOTACYJNY / 22.12.2016

Kto może się starać o dotację?
Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej, posiadający kontrakt z NFZ:

• samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
• przedsiębiorstwo
• jednostkę budżetową
• lekarza, który wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
• pielęgniarkę, która wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

w rodzaju POZ[1] i AOS[2] (świadczenia diagnostyczno-lecznicze w ramach AOS[3], ASDK[4]).

W ramach konkursu wykluczone są podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju leczenia szpitalnego. Wyjątkiem są szpitale, które w swoich strukturach posiadają AOS/ASDK oraz ubiegają się o wsparcie wyłącznie na dany AOS/ASDK.

[1] Podstawowa opieka zdrowotna.
[2] Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
[3] W zakresie neonatologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii, onkologii, kardiologii oraz chorób zakaźnych i pasożytniczych.
[4] Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie pracowni endoskopowych.

Co można sfinansować?
Podstawowy sprzęt medyczny, kierując się następującą zasadą:

• w pierwszej kolejności wnioskodawca dokonuje zakupu tego sprzętu, którego nie posiada w swoich zasobach,
• w dalszej kolejności, wnioskodawca może dokonać uzasadnionego zakupu dodatkowego/kolejnego sprzętu medycznego, bądź może dokonać zakupu dodatkowej aparatury (pomimo już posiadanej), ale o lepszych parametrach i również zgodnie z wyposażeniem wskazanym poniżej.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 50%

Termin naboru:
2016-12-30 do 2017-02-28

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Nasi Partnerzy