Alerty dotacyjne

Dotacje dla podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (świętokrzyskie)

ALERT DOTACYJNY / 17.10.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

 

Jakie projekty można sfinansować?

 1. Przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia świadczeń zdrowotnych w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.
  Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów będą kwalifikowalne, pod warunkiem, że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
  Niekwalifikowalne będą projekty, których jedynym celem będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów.
 2. Doposażenie w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dopuszcza się jedynie jako element projektu:

 1. Rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędzie 26 Policy Paper – upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper – upowszechnienie wykorzystania telemedycyny;
 2. Doposażenie pracowni diagnostycznych, które działają w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu objętego wsparciem.

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • Maksymalnie: 95%

 

Termin naboru:

 • 29.09.2017 – 20.11.2017

Dotacje dla podmiotów leczniczych typu POZ i AOS na rozwój infrastruktury (mazowieckie)

ALERT DOTACYJNY / 29.09.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

 

Jakie projekty można sfinansować?

Projekty realizowane w ramach konkursu powinny służyć głównie rozwojowi ambulatoryjnych i środowiskowych form opieki medycznej takich jak podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieki specjalistyczna.

Projekty powinny przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej.

Projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielanych świadczeń zdrowotnych zakupów aparatury medycznej, związanymi z nią remontami, modernizacją, przebudową i adaptacją pomieszczeń, wyposażeniu w sprzęt, urządzenia medyczne, aparaturę wysokospecjalistyczną.

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • Maksymalnie 80%

 

Termin naboru:

 • 30.06.2017 do 08.11.2017

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na dokształcanie pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (krajowy)

ALERT DOTACYJNY / 22.08.2017

Kto może się starać o dotację?

 • Wszyscy pracodawcy

 

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Dokształcanie pracowników, w szczególności:

 • w wieku 45+
 • niepełnosprawnych
 • nie posiadających matury

 

Co można sfinansować?

 • Kursy, szkolenia
 • Studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • 100% dla podmiotów zatrudniających do 10 osób
 • 80% dla pozostałych podmiotów

Na 1 pracownika można pozyskać maksymalnie 12 000 zł.

 

Termin naboru:

 • Terminy uzależnione są od naborów ogłaszanych w poszczególnych powiatowych urzędach pracy

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku o dotację oraz zaplanowaniu programu kształcenia zapraszamy do kontaktu dotacje@dmpgroup.pl, tel. 690 910 666.

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe dot. tworzenia nowych produktów, usług i technologii (krajowy)

ALERT DOTACYJNY / 02.08.2017

 

Kto może się starać o dotację?

 • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

 

Co można sfinansować?

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe służące tworzeniu nowych produktów, usług i technologii.

Projekty jakie mogą uzyskać dofinansowanie to badania i rozwój produktów:

 • leczniczych,
 • spożywczych,
 • suplementów diety,
 • środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • dermokosmetyków,

a także

 • sztucznych narządów,
 • technologii medycyny regeneracyjnej,
 • technologii telemedycznych,
 • informatycznych narzędzi medycznych,
 • technologii związanych z diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz medycyną spersonalizowaną.

 

Jakie wydatki można sfinansować?

 • wynagrodzenia kadry prowadzącej badania, prace rozwojowe,
 • zlecenie jednostce naukowej prac badawczo-rozwojowych,
 • wynajem sprzętu, pomieszczeń, zakup drobnego sprzętu i materiałów,
 • koszty administracyjne związane z realizacją projektu.

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • Maksymalnie 85%

 

Termin naboru:

 • 1.06.2017 do 29.12.2017 (tzw. Szybka ścieżka – możliwość sfinansowania wszystkich ww. kosztów)
 • 08.06.2017 do 08.02.2018 (Bon na innowacje – możliwość sfinansowania kosztów zlecenia jednostce naukowej prac badawczo-rozwojowych, usług związanych z innowacją nietechnologiczną, np. nowego projektu wzorniczego, oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych)

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje dla podmiotów leczniczych w rodzaju POZ, AOS na zakup sprzętu (woj. kujawsko-pomorskie)

ALERT DOTACYJNY / 27.07.2017

 

Kto może się starać o dotację?

Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (posiadający kontrakt z NFZ):

 • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
 • przedsiębiorstwo;
 • jednostka budżetowa;
 • lekarz, który wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych;
 • pielęgniarka, która wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (w zakresie neonatologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii, onkologii, kardiologii oraz chorób zakaźnych i pasożytniczych).

 

Co można sfinansować?

 • Wyposażenie w sprzęt medyczny.

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • Maksymalnie 50%

 

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?

 • 100 000 zł dla POZ
 • 200 000 zł dla AOS

 

Termin naboru:
31.08.2017-13.10.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych w zakresie leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa (woj. kujawsko-pomorskie)

ALERT DOTACYJNY / 07.07.2017

 

Kto może się starać o dotację?

 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa (z wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego);
 • Spółka z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz podmiotu leczniczego wymienionego w ww. pkt.

Co można sfinansować?

 • Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
 • Wyposażenie w sprzęt medyczny.
 • Inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych:
  a) dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
  b) ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
  c) w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci.
  Jaki jest poziom dofinansowania: maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.07.2017-15.09.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej (woj. kujawsko-pomorskie)

ALERT DOTACYJNY / 07.07.2017

 

Kto może się starać o dotację?

 • podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej bądź rozszerzający swoją działalność o świadczenia w zakresie opieki długoterminowej na obszarze powiatu, w którym do tej pory nie prowadzono takiej działalności i posiadający kontrakt z NFZ
 • spółka z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizująca przedsięwzięcia medyczne na rzecz podmiotu leczniczego wymienionego w ww. pkt.

Co można sfinansować?

 • Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
 • Wyposażenie w sprzęt medyczny.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.07.2017-15.09.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych (woj. świętokrzyskie)

ALERT DOTACYJNY / 04.07.2017

 

Konkurs dedykowany dla oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom nowotworowym i układu krążenia.

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?

 • Wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • Przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Budowa nowych obiektów jest dopuszczona tylko w uzasadnionych przypadkach i powinna wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych w regionie;
 • Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów, pod warunkiem, że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) wyłącznie jako element projektu, nie zaś samodzielne zadanie, w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper – upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper – upowszechnienie wykorzystania telemedycyny,

Jaki jest poziom dofinansowania:
maksymalnie 85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
1 mln zł

Termin naboru:
30.06.2017-16.08.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na zakup rozwiązań IT (woj. świętokrzyskie)

ALERT DOTACYJNY / 04.07.2017

 

Kto może się starać o dotację?

publiczne podmioty lecznicze
niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?

a) wdrożenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym:

 • rozbudowa istniejących systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);
 • budowa systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach nieposiadających systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);
 • zakup infrastruktury wyposażenia serwerowni (serwery, urządzenia sieciowe, urządzenia zasilania i podtrzymania zasilania, ochrony sieci) niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów informatycznych;
 • komputery i inny sprzęt komputerowy pod warunkiem uzasadnienia potrzeb w zakresie wdrożenia systemów wymienionych w wyżej wymienionych punktach.

b) wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, w tym: aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującymi systemami i/lub budowanymi z zakresu e-zdrowia;

c) rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych

Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalnie 85%

Termin naboru:
30.06.2017-29.09.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych (woj. śląskie)

ALERT DOTACYJNY / 25.04.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?
Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, polegające na pracach remontowo – budowlanych, zakupie aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.03.2017-30.06.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Newsletter

Zachęcamy do zarejestrowania się na nasz newsletter.

Nasi Partnerzy

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488