Alerty dotacyjne

Dotacje na infrastrukturę ochrony zdrowia (woj. łódzkie)

ALERT DOTACYJNY / 20.12.2016

Jakie projekty można dofinansować?

1. Projekty dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2. Projekty dotyczące lecznictwa szpitalnego

Projekty dotyczące POZ powinny przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej w celu zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej, poprzez wzmocnienie roli lekarza POZ, jako kierującego i tworzenie większych struktur świadczeniodawców integrujących podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) z leczeniem szpitalnym. Ponadto projekty w zakresie POZ i AOS powinny uwzględniać wsparcie w zakresie środowiskowych form opieki (wyłącznie, jako element większego projektu)

Jakie wydatki można sfinansować?

· budowa, przebudowa, remont infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami;
· zakup wyrobów medycznych, wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych,

Dopuszcza się jako uzupełnienie ww. zakresu wydatków:

· rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt)

Maksymalny poziom dofinansowania:
85%

Termin naboru:
30.12.2016 do 10.02.2017

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

DOTACJE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO (WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)

ALERT DOTACYJNY / 22.12.2016

Kto może się starać o dotację?
Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej, posiadający kontrakt z NFZ:

• samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
• przedsiębiorstwo
• jednostkę budżetową
• lekarza, który wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
• pielęgniarkę, która wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

w rodzaju POZ[1] i AOS[2] (świadczenia diagnostyczno-lecznicze w ramach AOS[3], ASDK[4]).

W ramach konkursu wykluczone są podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju leczenia szpitalnego. Wyjątkiem są szpitale, które w swoich strukturach posiadają AOS/ASDK oraz ubiegają się o wsparcie wyłącznie na dany AOS/ASDK.

[1] Podstawowa opieka zdrowotna.
[2] Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
[3] W zakresie neonatologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii, onkologii, kardiologii oraz chorób zakaźnych i pasożytniczych.
[4] Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie pracowni endoskopowych.

Co można sfinansować?
Podstawowy sprzęt medyczny, kierując się następującą zasadą:

• w pierwszej kolejności wnioskodawca dokonuje zakupu tego sprzętu, którego nie posiada w swoich zasobach,
• w dalszej kolejności, wnioskodawca może dokonać uzasadnionego zakupu dodatkowego/kolejnego sprzętu medycznego, bądź może dokonać zakupu dodatkowej aparatury (pomimo już posiadanej), ale o lepszych parametrach i również zgodnie z wyposażeniem wskazanym poniżej.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 50%

Termin naboru:
2016-12-30 do 2017-02-28

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

DOTACJE NA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODMIOTÓW LECZNICZYCH (WOJ.POMORSKIE)

ALERT DOTACYJNY / 28.11.2016

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać szpitale świadczące specjalistyczne usługi zdrowotne dot. diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim w zakresie:

– uporządkowania i rozwoju oddziałów kardiologicznych, neurologicznych, onkologicznych, pneumonologicznych, diabetologicznych,
– poprawy dostępności do oddziałów z deficytami łóżek, w tym oddziałów chorób wewnętrznych, ośrodków opieki geriatrycznej, ośrodków opieki długoterminowej, ośrodków rehabilitacji, w szczególności kardiologicznej, neurologicznej i pneumonologicznej,
– utworzenia sieci referencyjnych placówek dot. oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Dodatkowo wsparciem objęte będą przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie poradni specjalistycznych m.in. w zakresie: diabetologii, onkologii, pneumonologii, gastroenterologii, endokrynologii, reumatologii i geriatrii, a także rozwoju ośrodków kompleksowej rehabilitacji oraz kompleksowej opieki długoterminowej, w szczególności opieki domowej (np.: w neurologii i pneumonologii).

Co można sfinansować?
1. modernizację i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia obiektów ochrony zdrowia (z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) w celu podniesienia jakości usług medycznych,
2. rozbudowę i roboty budowlane (przebudowa, remont) w obiektach ochrony zdrowia (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) w powiązaniu z wydatkami określonymi w pkt. 1

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
27.12.2016 do 31.01.2017

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje dla przedsiębiorców na budowę, rozbudowę, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych, w tym służących wdrożeniu rozwiązań IT (woj. pomorskie)

ALERT DOTACYJNY / 3.01.2017

Kto może się starać o dotację?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?

Inwestycje w przedsiębiorstwach służące:
a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości
b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,

i polegające na:

1) budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),
2) unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
3) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

W przypadku technologii informacyjno – komunikacyjnych wydatki mogą obejmować w szczególności zakup:

– oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem;
– systemów wspomagających procesy biznesowe typu B2B, B2C (nie będące same w sobie produktem/usługą);
– oprogramowania wspomagającego proces produkcji/świadczenia usługi (nie będące samo w sobie produktem/usługą);
– sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania powyższych systemów i oprogramowania.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalnie 80% dofinansowania w przypadku projektów dot. OZE
Maksymalnie 55% dofinansowania w przypadków pozostałych projektów

Termin naboru:

01.02.2017 do 15.03.2017

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

ALERT DOTACYJNY / 01.09.2016

Kto może się starać o dotację?

• przedsiębiorcy
• podmioty publiczne

Jakie projekty można dofinansować?

1. inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych)
2. doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań w zakresie bhp.

poziom dofinansowania

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów
doradczych
(w PLN)
inwestycyjnych
(w PLN)
inwestycyjno-doradczych*
(w PLN)
1 2 3 4 5 6
Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

 

Termin naboru:

ciągły

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Nasi Partnerzy