Blog

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych (woj. śląskie)

ALERT DOTACYJNY / 25.04.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?
Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, polegające na pracach remontowo – budowlanych, zakupie aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.03.2017-30.06.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych (woj. wielkopolskie)

ALERT DOTACYJNY / 22.03.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?
Wsparciem zostaną objęte projekty, podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i lokalnym, polegające m.in. na:

 • przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • wyposażeniu w sprzęt medyczny;
 • rozwiązaniach z zakresu IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektu.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.03.2017-08.05.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na informatyzację przedsiębiorstw (woj. warmińsko-mazurskie)

ALERT DOTACYJNY / 14.03.2017

Kto może się starać o dotację?
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Lokalizacja siedziby/oddziału wnioskodawcy musi się znajdować na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Co można sfinansować?
Wsparcie uzyskają projekty polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.).
Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).
Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 50%

Termin naboru:
31.03.2017 do 20.04.2017 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach (woj. warmińsko-mazurskie)

ALERT DOTACYJNY / 20.03.2017

Kto może się starać o dotację?
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?

 1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
 2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE (w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu);
 4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
 5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
 7. Audyt energetyczny (jako element projektu).

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.03.2017 do 30.05.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

IV Międzynarodowe targi żywności i napojów EXPO XXI Warszawa

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (woj. podlaskie)

ALERT DOTACYJNY / 20.02.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?
Wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych.

W ramach realizacji projektu możliwe będzie realizowanie działań stricte inwestycyjnych w następującym zakresie:

 • wyposażenie podmiotów leczniczych w nowoczesny sprzęt medyczny,
 • przebudowa, rozbudowa, remont obiektów związanych z ochroną zdrowia,
 • prace remontowo-budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • wyposażenie podmiotów w rozwiązania informatyczno-komunikacyjne (tylko jako element projektu),
 • zakup sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii łącznie z pracami remontowymi wynikającymi z konieczności dostosowania pomieszczeń (sal operacyjnych lub zabiegowych) do użytkowania zakupionego sprzętu.
 • Powyższe działania mają w szczególności doprowadzić do poprawy stanu wyposażenia podmiotów leczniczych w nowoczesny sprzęt medyczny, poprawić dostęp do opieki medycznej oraz umożliwić uzyskanie akredytacji lub certyfikatu jakości (jako element szerszego projektu)

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
1.02.2017 do 30.06.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na informatyzację podmiotów leczniczych (woj. dolnośląskie)

ALERT DOTACYJNY / 7.02.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?
Projekty zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia, które wpisują się w poniższe rekomendacje Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia:

 1. Do dofinansowania mogą być przyjęte wyłącznie projekty zgodne z odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w dokumencie Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020:
  • Narzędzie 26 – Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej,
  • Narzędzie 27 – Upowszechnienie wykorzystania telemedycyny.
 2. Projekty polegające m.in. na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany danych z systemami innych świadczeniodawców, będą weryfikowane pod kątem komplementarności, interoperacyjności oraz nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych Platformach P1 lub P2.
 3. Wnioskodawca zapewnia podłączenie wytworzonych w projekcie produktów z Platformą P1 oraz zgodność ze standardami wymiany informacji opracowanymi przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (zwany dalej: CSIOZ), jeśli projekt obejmuje obszary wspierane w P1. W przypadku gdy w regionie funkcjonuje platforma regionalna, produkty wytworzone w ramach projektu powinny zostać zintegrowane z Platformą P1 za pomocą platformy regionalnej.
 4. Projekt dotyczący regionalnej platformy zapewnia skalowalność platformy poprzez możliwość zwiększenia liczby użytkowników, tj. podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych bez względu na typ – opieka szpitalna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zwana dalej: AOS), podstawowa opieka zdrowotna (zwana dalej: POZ) oraz bez względu na podmiot tworzący.
 5. Projekty dotyczący prowadzenia lub wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (zwanej dalej: EDM), w tym indywidualnej dokumentacji medycznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), uwzględnia rozwiązania umożliwiające zbierania przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych danych medycznych w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz tworzenie EDM zgodnej ze standardem HL7 CDA, opracowanym i opublikowanym przez CSIOZ.
 6. Projekty w zakresie budowy lub rozbudowy regionalnej platformy uwzględnia funkcjonalności dotyczące regionalnego repozytorium EDM, z obsługą przechowywania EDM. Repozytorium EDM powinno realizować co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA, a w przypadku repozytoriów badań obrazowych przyjmowania, archiwizacji i udostępniania obiektów DICOM.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
15.02.2017 do 9.05.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje dla przedsiębiorców na budowę, rozbudowę, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych (krajowy)

ALERT DOTACYJNY / 1.02.2017

Kto może się starać o dotację?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?
Wsparciem objęte zostaną projekty służące wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

 1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),
 2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 3. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 4. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 5. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 6. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
 7. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 70%

Termin naboru:
20.02.2017 do 29.03.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe dot. tworzenia nowych produktów, usług i technologii m.in. farmaceutycznych, medycznych, spożywczych, kosmetycznych (krajowy)

ALERT DOTACYJNY / 3.02.2017

Kto może się starać o dotację?
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?
Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe służące tworzeniu nowych produktów, usług i technologii. Projekty jakie mogą uzyskać dofinansowanie to m.in.: badania i rozwój produktów leczniczych, spożywczych, suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dermokosmetyków, sztucznych narządów, technologii medycyny regeneracyjnej, technologii telemedycznych, informatycznych narzędzi medycznych, technologii związanych z diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz medycyną spersonalizowaną.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 80%

Termin naboru:
1.03.2017 do 30.06.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Alerty dotacyjne

Nasi Partnerzy